Sekcje sportowe

Sekcje sportowe są jednym z filarów działalności naszego stowarzyszenia. Od początku naszej działalności, kładziemy ogromny nacisk na sport. Członkowie prowadzonych przez nas sekcji, oprócz uczestniczenia w zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych, biorą czynny udział w licznych imprezach lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych, tj. obozy szkoleniowe, zgrupowania, zawody międzynarodowe, mitingi sportowe, Mistrzostwa Europy, Świata, Igrzyska Paraolimpijskie.

Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, od wielu lat związanych ze sportem osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w różnych dyscyplinach (w zależności od możliwości i zainteresowań osoby niepełnosprawnej), mamy następujące sekcje:

  • Sekcja lekkiej atletyki
  • Sekcja pływania
  • Sekcja tenisa stołowego
  • Sekcja strzelectwa sportowego
  • Sekcja koszykówki na wózkach
  • Sekcja boccia (sportowa dyscyplina paraolimpijska, zbliżona do gry w bule)

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach. Aby stać się uczestnikiem jednej z sekcji sportowych, należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, lekarskie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania dane dyscypliny sportowej, zapał sportowca, oraz należeć do naszego stowarzyszenia (można zapisać się w siedzibie naszego biura).

Zapraszamy do projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn.: „Prowadzenie zajęć grupowych w sekcjach sportowych”.

Projekt zakłada realizację konkretnych celów: nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i propagowanie aktywnego życia, wraz z rozwijaniem umiejętności sprawnego komunikowania
się z otoczeniem (m. in. poprzez współdziałanie w grupie). Cele będą realizowane przez zaangażowanie beneficjentów w uczestnictwo w zajęciach sportowych.

Projekt będzie realizowany ponad regionalnie (3 województwa), przez 23 miesiące od 02.01.2017r. do 31.03.2019 r. (z pominięciem VII-VIII.2017 r., i VIIVII. 2018 r. – w obu etapach projektu). Projekt jest kontynuacją prowadzonych od lat przez Stowarzyszenie zajęć w sekcjach w Białymstoku, Olecku i Siedlcach. Beneficjenci mają dowolność przy wyborze rodzaju sportu. Organizacja zajęć (wynajem obiektów i praca trenera) w większości sekcji będzie miała miejsce 5 dni w tygodniu (sekcja koszykówki na wózkach 3 razy w tygodniu).

Rekrutacja trwa od 02.01.2017r. i jest prowadzona w sposób ciągły, w razie zapełnienia wszystkich miejsc, zgłoszenie trafia na listę rezerwową. W razie odstąpienia od projektu obecnego beneficjenta, w wolne miejsce wchodzi kolejna osoba z listy. Do przystąpienia do projektu niezbędne jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Rekrutację ilościową osób niepełnosprawnych do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób, rozdzieloną na poszczególne sekcje w poszczególnych miastach, decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, brak przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz indywidualne predyspozycje każdego beneficjenta. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu). Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Treningi (formy wsparcia):

Białystok:
1. lekka atletyka – dyscyplina oparta na naturalnym ruchu człowieka. Zajęcia będą prowadzone na salach gimnastycznych (w okresie wiosenno-letnim na stadionie lekkoatletycznym) i siłowni. Podczas treningów różnorodność konkurencji, m.in.: biegi, chody, rzuty, skoki, wieloboje.
2. pływanie – zajęcia na basenie, treningi pływackie.
3. nauka i doskonalenie pływania – zajęcia na basenie dla osób nie potrafiących lub słabo pływających.
4. tenis stołowy – zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni. Gra pojedyncza i podwójna.
5. boccia (sportowa dyscyplina paraolimpijska, wywodząca się od gry w bule) – zajęcia na sali gimnastycznej, prowadzone na specjalnie wytyczonych polach. Określana mianem gry strategiczno-ruchowej. W dużej mierze jest skierowana do osób najmocniej poszkodowanych, kształtującej zdolności manualne i kreujących konstruktywne postrzeganie otaczającej rzeczywistości.
6. strzelectwo sportowe – zajęcia na strzelnicy sportowej. Ogół aktywności związanych z koncentracją i opanowaniem przy użyciu broni sportowej.
7. koszykówka na wózkach – zajęcia prowadzone na sali gimnastycznej. Jeden z bardziej widowiskowych sportów osób niepełnosprawnych.
Olecko:
1. pływanie – zajęcia na basenie, treningi pływackie.
2. tenis stołowy – zajęcia na sali gimnastycznej. Gra pojedyncza i podwójna.
3. boccia – zajęcia na sali gimnastycznej, prowadzone na specjalnie wytyczonych polach.

Siedlce:
1. tenis stołowy – zajęcia na sali gimnastycznej. Gra pojedyncza i podwójna.

Do organizacji zajęć sportowych przyczyniają się następujące instytucje