Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.start.bialystok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.06.2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.10.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści).
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów i poprawności deklaracji języka.
 • Brak aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.09.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.09.2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona http://www.start.bialystok.pl spełnia wymagania w 92,49 %.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator do Spraw Dostępności – Mariusz Rodzik, startbialystok@gmail.com
 • Kontakt można podjąć poprzez:
  – kontakt osobisty 
  – telefon: 85 652 37 39
  – fax: 85 652 37 39
  – sms: 85 652 37 39
  – mail: startbialystok@gmail.com

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mariusz Rodzik
 • Adres: ul. Włókiennicza 4
 • Kod pocztowy: 15-465
 • E-mail: startbialystok@gmail.com
 • Telefon: 85 652 37 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych START, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

Biuro PSSON START, zlokalizowane jest w centrum miasta w budynku Pływalni Sportowej (BOSiR) na parterze. Budynek usytuowany jest w okolicach skrzyżowania alei Józefa Piłsudskiego i ulicy Włókienniczej.

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking miejski wraz z dwoma miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami (w odległości śr. 40m od głównego wejścia, miejsca są właściwie oznaczone).

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody, wraz z pochylnią z kraty pomostowej, ułatwiającą dostęp do budynku osobom z problemami w poruszaniu się. Drzwi na wejściu głównym są rozsuwane i otwierają się automatycznie (zastosowano fotokomórkę). 

Budynek nie posiada dźwigu osobowego (windy).

Wszystkie pomieszczenia Stowarzyszenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Z powodzeniem mogą do nas dotrzeć osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz osoby  dysfunkcjami wzroku – niewidomi i słabowidzący z przewodnikami. Do budynku i biura można wejść z psem asystującym.

Toalety na parterze (gdzie znajdują się biura Stowarzyszenia), nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.