Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.start.bialystok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.06.2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści).
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów i poprawności deklaracji języka.
 • Brak aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.09.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.09.2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona http://www.start.bialystok.pl spełnia wymagania w 92,49 %.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator do Spraw Dostępności – Mariusz Rodzik, startbialystok@gmail.com
 • Telefon: 85 652 37 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mariusz Rodzik
 • Adres: ul. Włókiennicza 4
 • Kod pocztowy: 15-465
 • E-mail: startbialystok@gmail.com
 • Telefon: 85 652 37 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START, znajduje się w budynku Pływalni Sportowej (BOSiR) przy ul. Włókienniczej 4. Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej 4 została wybudowana w latach 1967-1973. Obiekt działa prawie od 50 lat, nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego do budynku przy ul. Włókienniczej 4, prowadzi pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Toalety są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Z powodzeniem mogą do nas dotrzeć osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz osoby  dysfunkcjami wzroku – niewidomi i słabowidzący z przewodnikami. Parking miejski przed budynkiem z dwoma miejscami postojowymi osobom z niepełnosprawnościami (w odległości śr. 40m od głównego wejścia do budynku).