Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Białystok, 5.04.2019r.

Ogłoszenie osób przyjętych do projektu „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”. Listy uwzględniają tylko te zajęcia, w których rekrutacja jest zakończona, pozostałe listy zostaną ogłoszone z chwilą ich zatwierdzenia. Osoby które aplikowały, a się nie dostały do zajęć, trafiają na listę rezerwową.

Listy osób zakwalifikowanych do projektu:


Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 02.04.2019r. od godz. 8:00 w biurze PSSON START (Białystok) i za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji w Olecku, Siedlcach, Kielcach, Szczecinie, Jeleniej Górze, Kościerzynie i Łodzi. Zajęcia rozpoczną się po zakończeniu rekrutacji.

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Lekka atletyka poziom wyczynowy
 • Sekcja pływania wyczynowego
 • Sekcja tenisa stołowego poziom wyczynowy
 • Sekcja sportowa Boccia
 • Sekcja strzelectwa sportowego
 • Sekcja koszykówki na wózkach
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania). osoby niepełnosprawne w wieku 50+

Olecko (woj. warmińsko-mazurskie)

 • Sekcja pływania
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Sekcja sportowa Boccia

Siedlce (woj. mazowieckie)

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania). osoby niepełnosprawne w wieku 50+

Kielce (woj. świętokrzyskie)

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży
 • Sekcja tenisa stołowego

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży

Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

 • Sekcja siatkówki na siedząco

Kościerzyna (woj. pomorskie)

 • Sekcja pływania

Łódź (woj. łódzkie)

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa dla dzieci i młodzieży

Składając formularz zgłoszeniowy akceptuje się regulamin i deklaruje udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej  i Stowarzyszeniem Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” w Olecku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.
 1. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej
  utworzonej przez Organizatorów.
 2. Formularze o przystąpienie do projektu, mogą być złożone u każdego z partnerów, u osób zaangażowanych w rekrutację, lub zostać
  przesłane listownie na adres Lidera Projektu.
 3. Ostateczną listę beneficjentów, ogłasza komisja rekrutacyjna, złożona z członków organizacji Partnerów, która w procesie
  zatwierdzania zgłoszeń, uwzględnia wszelkie dostępne informacje i zatwierdza uczestnictwo w projekcie z przyporządkowaniem do
  poszczególnych form wsparcia.
 4. W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż zakładana ilość beneficjentów ostatecznych, kolejne osoby zapisuje się do
  listy rezerwowej. Z listy rezerwowej prowadzony jest nabór uzupełniający. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły – w trakcie
  trwania projektu jest możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego i trafienia na listę rezerwową.
 5. W czasie prowadzenia rekrutacji, biuro Lidera, będzie otwarte w godzinach 8-16 (dostępne dla osób niepełnosprawnych). Rekrutację
  ilościową osób niepełnosprawnych do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób, rozdzieloną na poszczególne
  sekcje w poszczególnych miastach, decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje.
 6. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o
  nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu).
  Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze
  zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie przepisów RODO i Ustawy z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie, złożonego w konkursie nr 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”