Rekrutacja do zajęć „Nauka i doskonalenie pływania” w rozpoczynana się 4.05.2020r.

Rekrutacja do zajęć „Nauka i doskonalenie pływania” w ramach projektu „Treningi Sportowe Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja rozpoczyna się od 4.05.2020r. – od godz. 8:00.

Zajęcia w wodzie rozpoczną się gdy baseny zostaną otwarte, najprawdopodobniej na basenie DPS, ul. Baranowicka 203, Białystok.

Zajęcia w ramach projektu skierowane do osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią Wnioskodawcy (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Posiadasz nieaktualne orzeczenie ze względu na utrudnienia ze stanem epidemii?

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegóły rozwiązań kryzysowych na stronie: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-zmiany-dla-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych-i-refundacji-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne/

Nauka i doskonalenie pływania – zajęcia prowadzone w Białymstoku na obiektach sportowych, prowadzone na poziomie amatorskim. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w danej formie wsparcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach oraz predyspozycje i chęci osoby z niepełnosprawnościami do udziału w treningach. W nauce i doskonaleniu pływania mogą brać udział osoby niepełnosprawne, które zaczynają swoją przygodę z pływaniem ale także te które już znają podstawy pływania. Zajęcia skierowane do osób od 3 roku życia, gdzie stopień i rodzaj niepełnosprawności nie ma znaczenia. Po rekrutacji, beneficjenci zostaną podzieleni na grupy, ze względu na wiek i poziom zaawansowania, tak aby instruktorzy mogli prowadzić zajęcia w sposób optymalny.

W ramach rekrutacji należy złożyć wypełniony wniosek (plik w wersji edytowalnej lub plik w pdf – do wyboru):

W miejscu „opis kandydata” prosimy o zamieszczenie szczegółowych informacji zgodnie z instrukcją w formularzu, pomoże to przy procesie rekrutacyjnym.

W razie wątpliwości można się kontaktować z przewodniczącą komisji rekrutacyjnej – Panią Haliną Stepańczuk nr tel 888 596 200.

Wypełniony formularz należy zeskanować lub zrobić zdjęcie bardzo dobrej jakości (żeby wszystko było czytelne) i przesłać na adres: rekrutacja.startbialystok@gmail.com

Osoby które nie mają możliwości złożenia formularza w sposób elektroniczny, mogą złożyć w formie papierowej – do urny dokumentowej znajdującej się przy wejściu do budynku, gdzie mieści się biuro PSSON START, przy ul. Włókienniczej 4, w Białymstoku. Czyste formularze będą dostępne przy urnie dokumentowej.

Brak podania kontaktowego numeru telefonu lub adresu email może skutkować automatycznym przeniesienia zgłoszenia na listę rezerwową.

W formularzu jest możliwość zaznaczenia zaznaczenia chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Osoby które zostaną zakwalifikowane do projektu, mogą brać udział w dodatkowych zajęciach indywidualnych:

  • Zajęcia fizjoterapeutyczno-usprawniające (zajęcia indywidualne z zakresu usprawniania fizycznego, z elementami doświadczenia sensorycznego)
  • Zajęcia koncentracji uwagi w sporcie (zajęcia indywidualne, również przy wykorzystaniu metody EEG Biofeedback

Składając formularz jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

-Administratorem danych osobowych jest PSSON START reprezentowane przez Prezesa zarządu (zwanego dalej jako „Administrator”), oraz przez PFRON. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych z umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

-Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PSSON START, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z  Prezesem zarządu PSSON START – startbialystok@gmail.com, tel.: 85 652 37 39.

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu wsparcia w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON – udokumentowaniu uczestnictwa w projekcie (łącznie z utrwalaniem i przetwarzaniem wizerunku foto/wideo, ze swobodą w sposobie i zakresie eksploatacji utrwalonego materiału, z możliwością łączenia materiału różnych twórców, wraz z przeniesieniem prawa autorskiego na PSSON START) w ramach projektu. Przetwarzanie danych w celu i na potrzeby zawarcia i wykonywania umów o uczestnictwie w projekcie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa/warunków realizacji niniejszego projektu, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, aktualnie: 5 lat od zakończenia projektu/programu.

-Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji projektu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwie w projekcie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, wymogów Instytucji wdrażającej/zarządzającej. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne.

-Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.