Rozeznanie rynku celem najmu obiektów sportowych

Białystok 15.03.2022r.

Rozeznanie rynku związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”. Rozeznanie rynku opisana w „Zasadach wspierania realizacji zadań” (art. 36 ustawy o rehabilitacji) w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.  Procedura wyłączona ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. o zamówieniach publicznych ze zm. na podstawie art. 2 ust. 1, oraz niespełnienie przesłanek art. 4 pkt. 3 lit. a).

Zajęcia prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkie obiekty winny być dostępne do swobodnego korzystania. Przerwa w zajęciach zaplanowana w terminie VII-VIII.2022r. Godziny i dni odbywania się zajęć – poglądowe, do niewielkiej modyfikacji.

 1. Hala/sala sportowa na terenie Białegostoku na potrzeby prowadzenia zajęć koszykówki na wózkach w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 2 razy w tygodniu (wt. w godz. 18-20 i sob. w godz. 10-13) śr. 10-15 osób. Hala z możliwością przechowywania sprzętu sportowego w tym śr. 10 szt. wózków do koszykówki;
 2. Sala sportowa na terenie Białegostoku na potrzeby prowadzenia zajęć tenisa stołowego w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 3 razy w tygodniu (wt., godz. 18-20, czw. w godz. 17:30-19:30 i sob. w godz. 10:30-12:30) śr. 10-15 osób. Sala z możliwością przechowywania sprzętu sportowego w tym śr. 5 stołów do tenisa stołowego;
 3. Sala sportowa/gimnastyczna na terenie Białegostoku na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych seniorów w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 4 razy w tygodniu po 2 godziny każdorazowo śr. 5-6 osób. Sala z możliwością przechowywania sprzętu sportowego;
 4. Gabinet specjalistyczny do indywidulanej terapii EEG Biofeedback i fizjoterapii na terenie Białegostoku w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 20 razy w tygodniu (zajęcia indywidualne każdorazowo trwające 1 godzinę, dni i godziny będą ustalane po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu). Gabinet/y wyposażony z możliwością przechowywania sprzętu;
 5. Basen na terenie Białegostoku na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych sekcji pływackiej i sekcji seniorskiej w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 9 razy w tygodniu w godz. 15:30-17:30 (śr. 3 tory pn.-pt.) śr. 10-12 osób i 18-20 (śr. 2 tory i brodzik pn.-czw.) śr. 5-6 osób. Basen z możliwością przechowywania sprzętu sportowego w szczególności dwóch koszy na sprzęt pływacki (wym. śr. 1 x 1 x 2m);
 6. Basen na terenie Białegostoku na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 6 razy w tygodniu w godz. 15:45-17:45 (śr. 3 tory pn.-pt., oraz brodzik pn., śr. i pt.) i 8:00-10:00 (śr. 3 tory i brodzik sob.) łącznie 162 osoby i kadra instruktorska. Basen z możliwością przechowywania sprzętu sportowego w szczególności trzech koszy na sprzęt pływacki (wym. śr. 1 x 1 x 2m);
 7. Basen na terenie Kościerzyny na potrzeby prowadzenia zajęć sekcji pływania w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 3 razy w tygodniu w godz. 18-20 (śr. 2 tory śr. i pt.) i 12:00-14:00 (śr. 2 tory sob.) śr. 5-6 osób. Basen z możliwością przechowywania sprzętu sportowego;
 8. Basen na terenie Olecka na potrzeby prowadzenia zajęć sekcji pływania w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 5 razy w tygodniu w godz. 15:15-17:15 (śr. 3 tory) śr. 6-10 osób i kadra instruktorska. Basen z możliwością przechowywania sprzętu sportowego;
 9. Sala sportowa na terenie Olecka na potrzeby prowadzenia zajęć tenisa stołowego w terminie IV.2022-III.2023r., śr. 5 razy w tygodniu w godz. 15:15-17:15 wraz z wyposażeniem (śr. 3 stoły do tenisa stołowego) śr. 8-10 osób;
 10. Sala sportowa na terenie Siedlec na potrzeby prowadzenia zajęć tenisa stołowego (śr. 5 razy w tyg. pn., śr., czw. w godz. 15:35-17:35; wt. 16:30-18:30; pt. 13:45-15:45) śr. 10-12 osób i zajęć sekcji ogólnorozwojowej (śr. 5 razy w tyg. pn.-pt. w godz. 10-12) śr. 10-15 osób w terminie IV.2022-III.2023r. Sale wyposażone w stoły do tenisa stołowego, wraz z możliwością przechowywania sprzętu sportowego.

 

Oferta musi jasno wskazywać zajęcia których najem obiektu dotyczy. Ofertę należy przygotować w przeliczeniu na koszt brutto 1 godziny i przesłać listownie na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 22.03.2022r. do godziny 14:00.

Do oferty można przedstawić informację o doświadczeniu w wykonaniu podobnej usługi (wielkość grupy z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami).

Ze względu na obecne i przyszłe obostrzenia/ograniczenia/sytuacje nie możliwe do przewidzenia na dzień ogłoszenia rozeznania rynku – również związane z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników/ dni/ godzin lub odwołanie organizacji danych zajęć.

Osobą do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Rodzik tel. 85 652 37 39.

Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:

„Odpowiadając na rozeznanie rynku, składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam że nie ma powiązania osobowego ani kapitałowego z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku – z osobami upoważnionymi do zaciągania w ich imieniu zobowiązań, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Informacja RODO (przetwarzanie danych w procesie rozeznania rynku): w związku ze złożeniem ofert, informujemy że przesłane dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.