„Jestem aktywny”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2017r., zakończenie 31.03.2019r. (bez okresów wakacyjnych lipiec-sierpień).

Projekt zakłada zaangażowanie osób niepełnosprawnych powyżej 50-tego roku życia, czyli grupy najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych, kształtowanie pozytywnego podejścia do rozwiązywania problemów życia codziennego wraz z kształtowaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Projekt realizowany na terenie 3 województw: podlaskiego (Białystok), warmińsko-mazurskiego (Olecko) i mazowieckiego (Siedlce). 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 • Zajęcia nauki i doskonalenia pływania które mają na celu: Rozwijanie zainteresowań w kierunku pływania; Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną; Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości; Nauka styli pływackich – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 2 razy w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Masaż klasyczny (dostępne w woj. podlaskim), ma na celu: Zmniejszenie napięcia w obrębie kręgosłupa i innych stawów; Zmniejszenie dolegliwości fizycznych podczas samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego; Poprawa przemiany materii, próba uregulowania cyrkulacji krwi, co pozwali w efekcie na lepsze dotlenienie komórek organizmu –  10 zabiegów w ciągu 10 miesięcy.
 • Zajęcia gimnastyki które mają na celu: Przywracanie osobie niepełnosprawnej pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej; Przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły i wytrzymałości mięśni; Pobudzanie i poprawa czynności ośrodkowego układu nerwowego, reedukacja nerwowo-mięśniowa; Poprawa czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 2 razy w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Warsztaty z psychologiem mają na celu: Nauka sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia; Aktywizacja społeczna Seniorów (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność); Podniesienie samoświadomości seniorów na temat aktualnego etapu w ich życiu – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 1 raz w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Warsztaty z dietetykiem które mają na celu: Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; Umiejętność tworzenia indywidualnego planu żywieniowego; Praca nad motywacją – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 1 raz w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.

Uczestnik (beneficjent) Projektu – osoba niepełnosprawna w wieku od 50 roku życia, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Zajęcia są darmowe, realizowane na rzecz członków PSSON „START”.

Rekrutację prowadzi organizator – PSSON „START” od 3.04.2017r (rekrutacja prowadzona w sposób ciągły, w razie zapełnienia wszystkich miejsc, wchodzi następna osoba z listy rezerwowej). Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą weryfikowane pod względem stopnia niepełnosprawności, tak aby liczba niepełnosprawności ze stopniem lekkim nie przekroczyła limitu 10% ogółu beneficjentów projektu (nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe).

Planowany harmonogram: zajęcia gimnastyki, pływania, oraz warsztaty z dietetykiem i psychologiem, trwają przez 10 miesięcy z wyłączeniem lipca i sierpnia do 31.03.2019r.

Regulamin uczestnictwa:

 1. Beneficjent projektu jest świadomy celu realizacji poszczególnych form wsparcia.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu, nie jest równoznaczne z przystąpieniem do projektu.
 3. Każdy beneficjent oświadcza że nie jest równocześnie objęty wsparciem w ramach innych projektów dofinansowanych przez PFRON, których cele zakładają osiągnięcie takich samych efektów – w razie zatajenia takiego faktu, odpowiedzialność prawna i finansowa ciąży na Beneficjencie.
 4. Beneficjent projektu jednocześnie oświadcza że nie posiada przeciwwskazań do udziału w którejkolwiek formie wsparcia za co bierze pełną odpowiedzialność.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach w przewidzianym wymiarze i ustalonych godzinach. W razie choroby lub zdarzeń losowych, dopuszcza się możliwość odrobienia opuszczonych zajęć w późniejszym terminie.
 6. Beneficjent jest zobligowany do bezzwłocznego poinformowania organizatora lub instruktora prowadzącego zajęcia w razie wypadku losowego – skutkującego nieobecnością na zajęciach. W razie nie poinformowania organizatora/instruktora bez zbędnej zwłoki o zaprzestaniu z korzystania z zajęć/odstąpienia od Projektu, Organizatorowi przysługuje prawo do nałożenia umownej płatności finansowej (obliczonej na podstawie równowartości organizacji opuszczonych zajęć). W razie powtarzającej się nieobecności, która może skutkować  niedopełnieniem zobowiązań wobec PFRON, Organizator ma prawo do odstąpienia od porozumienia z beneficjentem o uczestnictwie w projekcie.
 7. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do celów monitoringu i ewaluacji projektu.
 8. Beneficjent bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie dane przedstawione Organizatorowi w związku ze zgłoszeniem się do udziału w Projekcie.  W przypadku podania nieprawdziwych danych (w tym o stanie zdrowia), bierze on pełną odpowiedzialność prawną.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów odbywania się zajęć (w takim przypadku Organizator/instruktorzy prowadzący zajęcia poinformują beneficjentów o zmianach).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do doprecyzowania poszczególnych punktów niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

Formularz zgłoszeniowy projektu Jestem aktywny