„ĆWICZĘ, MYŚLĘ, ROZWIJAM SIĘ” – do 31.03.2018 r.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

 • pomocy osobom niepełnosprawnym w wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje
 • przygotowaniu osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną do korzystania z edukacji i pełnienia ról społecznych
 • pomocy w stopniowym osiąganiu coraz większej samodzielności

Projekt realizowany na terenie 3 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pływania (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Kinezyterapia (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Masaż (dostępne w woj.: podlaskim)
 • Integrację sensoryczną (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Terapię EEG Biofeedback (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Terapię taktylną (dostępne w woj.: podlaskim)
 • Zajęcia usprawniające kompetencje społeczne (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Nordic walking (dostępne w woj.: warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Zajęcia na rowerach (dostępne w woj.: warmińsko-mazurskim)

Uczestnik (beneficjent) Projektu – osoba niepełnosprawna w wieki od 3 do lat 30, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną,
porażeniem mózgowym, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Oferowane formy wsparcia dla w/w grup niwelują, powstałe w wyniku zaburzeń rozwojowych i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje – umożliwiając prawidłowy rozwój.

Zajęcia są darmowe, możliwość przystąpienia do Projektu będą miały osoby w wieku od 3 do 30 lat posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności – rodzaj i stopień niepełnosprawności bez znaczenia (w zależności od formy wsparcia).

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutację prowadzi organizator: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w okresie od 1 do 15 kwietnia 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu rekrutacji, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się przeprowadzić naboru. W czasie prowadzenia rekrutacji Biuro Projektu będzie czynne codziennie w godz. 8:00–16:00.
 2. Rekrutację do Projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie (podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim). Jeżeli do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż planowana liczba kandydatów o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń (osoby nie zakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej).
 3. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie jego/jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej utworzonej przez organizatora PSSON „START”.
 4. Ogłoszenia o wynikach naboru zostaną przekazane poprzez: kontakt bezpośredni/telefoniczny z potencjalnymi beneficjentami/rodzicami/opiekunami.
 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji, opiekun prawny wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie PSSON „START” i na stronie internetowej (patrz poniżej). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty. Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej do Organizatora.
 6. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po osobistym podpisaniu, lub przez opiekuna prawnego: deklaracji członkowskiej, oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty dostępne w biurze PSSON „START” i koordynatorów miejscowych).

Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą weryfikowane pod względem stopnia niepełnosprawności, tak aby liczba niepełnosprawności ze stopniem lekkim nie przekroczyła limitu 10% ogółu beneficjentów projektu (nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe).

Kontakt:

Białystok (woj. podlaskie) – biuro 85 652 37 39

Siedlce (woj. mazowieckie) –Waldemar Wieloch

Miłakowo (woj. warmińsko-mazurskie) – Waldemar Przybysz

Formularz zgłoszeniowy wypełnia pełnoletnia osoba niepełnosprawna/rodzic/opiekun prawny, danymi osoby przystępującej do Projektu.

Zakończono rekrutację Listy beneficjentów w Projekcie „Ćwiczę, myślę, rozwijam się”

pfron-logo-1427193291