Obozy usamodzielniające osoby niepełnosprawne – Projekt realizowany w partnerstwie

Projekt pn.: „Cykl obozów usamodzielniających osoby niepełnosprawne” jest dofinansowany ze środków PFRON

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

  • rozwój osobisty i fizyczny ON poprzez aktywność w różnych dziedzinach sportu
  • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
  • umożliwienie uczestniczenia w życiu społecznym

Czas trwania projektu: 01.04.2018r. – 31.03.2019r.

Projekt będzie realizowany na obiektach baz noclegowych umożliwiających realizację założonych form wsparcia, takich jak nauka i doskonalenie pływania, uprawianie sportów wodnych, turystyki i rehabilitacji, itp. Czas trwania każdego z obozów letnich zaplanowano na 12 dni (wyjazdowe), zimowych – 5 dni (stacjonarne).

Rekrutacja na letnie obozy jest planowana na 7.05.2018r. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
2. Miejsce zamieszkania (cała Polska);
3. Brak przeciwwskazań do udziału w obozie i udział w przewidzianych formach wsparcia;
Każdy obóz będzie miał oznaczony termin trwania oraz prowadzone formy wsparcia. Każda ON składając wniosek o przyjęcie do projektu określa obóz do którego zgłasza swoja kandydaturę.
Aby wziąć udział w projekcie Kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Organizator planuje prowadzenie rekrutacji w sposób ciągły w trakcie trwania projektu – po uzyskaniu przewidzianych ilości beneficjentów na poszczególne obozy, pozostałe zgłoszenia ON, które wpłyną do organizatora trafiają na listę rezerwową. W czasie prowadzenia rekrutacji biuro Stowarzyszenia (dostępne ON), będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Formularze zgłoszeniowe i daty obozów letnich 2018r.:

1_obóz L1 23.06-05.07.2018 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA

2_obóz L2 05-17.07.2018 Augustów KARTA KWALIFIKACYJNA

3_obóz L3 29-10.08.2018 Ustronie Morskie KARTA KWALIFIKACYJNA

4_obóz L4 16-28.08.2018 Olecko KARTA KWALIFIKACYJNA