Nasze imprezy sportowe w 2020 roku

Harmonogram przeprowadzenia imprez sportowych osobom z niepełnosprawnościami

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START, w związku z realizacją zadania pn.: „Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuje że w 2020 roku planuje do realizacji cykl imprez sportowych osobom z niepełnosprawnościami:

  1. Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Ogrodniczki 28-30.08.2020r. – impreza jest kontynuacją cyklu imprezy prowadzonej już od lat 60-tych ubiegłego wieku. Podobne imprezy odbywały się w innych województwach, lecz w woj. podlaskim została utrzymana do dziś.  Spartakiada odbędzie się w Ogrodniczkach – w Ośrodku Sportowo- Rehabilitacyjnym, mieszczącym się przy ulicy Białostockiej 62. Zawody przeprowadzone zostaną w dwóch grupach: kobiet i mężczyzn. Podczas zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje indywidualne: Rzut piłką lekarską, Rzut lotką do celu, Rzuty kółkiem ringo do celu, Pchnięcie kulą, Tor przeszkód, Rzut piłką do kosza, Paintball – strzelanie do celu. Konkurencje drużynowe: turniej tenisa stołowego, turniej w „piłkarzyki”.
  2. II Edycja Zawodów Pływackich: Pływanie Na START, Białystok 22.08.2020r. – Zawody pływackie pn.: „Pływanie na START” to druga edycja jednodniowych zawodów, które są skierowane do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych. Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnosprawne, które opanowały pływanie minimum w stopniu podstawowym. Wśród zawodników znajdą się osoby głównie ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa etc. Podczas imprezy, zostaną rozegrane konkurencje na różnych dystansach, styl: dowolny. Konkurencje z podziałem na grupy startowe: do 9 lat, w przedziale 9-12 lat, w przedziale 12-15 lat, powyżej 15 lat. Zawody odbędą się w Białymstoku na miejskim DPS w Białymstoku.
  3. Table Tennis Cup 2020, Białystok 16-18.10.2020r. – ogólnopolska impreza promująca tenis stołowy. W imprezie wezmą udział zawodnicy z różnych województw. Table Tennis Cup Białystok 2020 to turniej o randze pucharu Polski. Turniej ma na celu umożliwienie rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie, ale także promocję dyscypliny tenisa stołowego. W zawodach weźmie udział młodzież, dorośli i wyczynowi zawodnicy.
  4. Basketball Cup 2020, Białystok 12-13.12.2020r. – Pierwsza impreza z cyklu Basketball Cup – koszykówki na wózkach odbyła się we wrześniu 2017 roku, a w 2020 roku odbędzie się czwarta edycja. Impreza powiązana z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Impreza rozgrywana w Białymstoku na sali/hali sportowej, przystosowanej do osób niepełnosprawnych (szatnie/podjazdy itp.). W imprezie wezmą udział 4 drużyny, a podczas turnieju rozegranych zostanie 6 meczy – każda drużyna z każdą.

Ogólne zasady udziału w imprezach sportowych:

1. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

– miejsce zamieszkania beneficjenta;

– brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych zawodach zaplanowanych we wniosku;

– kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

2. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez zgłoszenia drużyn. Zgłoszenia zostaną rozesłane (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji, w tym do organizacji zajmujących się sportem ON, klubów prowadzących koszykówkę na wózkach, tenis stołowy, itp. W pierwszej kolejności do ekip, które uczestniczyły w poprzednich edycjach poszczególnych zawodów. Każdy zawodnik również może zgłosić swój udział indywidualnie.

3. Ogłoszenia o naborze:

– kontakt bezpośredni z potencjalnymi beneficjentami i/lub ich opiekunami;

– kontakt z placówkami/organizacjami zajmującymi się sportem ON;

– internet – ogłoszenia na stronie www.start.bialystok.pl i/lub innych stronach prowadzonych przez organizatorów w tym w mediach społecznościowych;

– plakaty – wywieszone w widocznych miejscach ogólnodostępnych, w tym na obiektach sportowych/edukacyjnych.

4. W procesie rekrutacji, Wnioskodawca przesyła specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy – zaproszenie do projektu poszczególnym jednostkom zajmującymi się ON, w tym do organizacji które zadeklarowały wzięcie udziału w poszczególnych zawodach. Organizacje odsyłają formularz zawierający dane organizacji, ilość osób wraz z poszczególnymi informacjami dot. zawodów (stosowne oświadczenia beneficjentów o przystąpieniu do projektu oraz orzeczenia o niepełnosprawności muszą zostać dostarczone przed rozpoczęciem zawodów), konkrecji, grup startowych itp.

5. W przypadku rezygnacji ON z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej utworzonej przez Organizatora.

6. W czasie prowadzenia rekrutacji, wszelkie pytania można kierować ustnie lub pisemnie. Biurem organizacyjnym będzie biuro Wnioskodawcy. Budynek, gdzie znajduje się biuro posiada odpowiednie podjazdy, są szerokie drzwi i korytarze. Wszelkie informacje będą umieszczane również na stronie internetowej: www.start.bialystok.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu) oraz uczestnictwie w innych zajęciach które zakładają osiągnięcie tych samych efektów.

8. Rekrutację ilościową ON do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie RODO i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm).

Organizacja imprez sportowych osobom z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy udziale Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.