Zajęcia prowadzone na terenie województwa Podlaskiego

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, wdraża projekt zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składanego w ramach konkursu nr 1/2023. Prowadzenie sekcji wyczynowych w Białymstoku jest także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Przy okazji – zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% z PIT na naszą działalność wpisując nasz KRS: 0000055204.

 

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 08.04.2024r. od godz. 12:00.

Zajęcia realizowane w województwie podlaskim, z podziałem na powiaty. Zajęcia w sekcjach: nauka i doskonalenie pływania oraz sekcje sportowe ogólnorozwojowe.

01_ Formularz zgłoszeniowy – sekcje sport OzN 2024

 

Wypełniony formularz wraz w ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, należy dostarczyć do biura PSSON „START”, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, za pośrednictwem konsultantów realizowanych form wsparcia, lub wysłać skan/zdjęcie dobrej jakości na adres startbialystok@gmail.com

 

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta ostatecznego w projekcie pn.: „Sekcje sportowe osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

  1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym powiecie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
  2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
  3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
  • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 5 lat;
  • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
  • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

„Sekcje sportowe osób z niepełnosprawnościami” – projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie, złożonego w konkursie nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”. Sekcje wyczynowe są także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.