Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie „Jestem aktywny”

Celem Projektu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych w wieku 50+ poprzez:
1. Aktywność fizyczną
2. Kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych
3. Poznanie technik i sposobów skutecznej komunikacji
4. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

Projekt zakłada zaangażowanie osób niepełnosprawnych powyżej 50-tego roku życia, czyli grupy najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych, kształtowanie pozytywnego podejścia do rozwiązywania problemów życia codziennego wraz z kształtowaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Niepełnosprawność to nie tylko rezultat uszkodzenia ciała czy choroby, ale również wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych jakie osoba niepełnosprawna napotyka w swoim środowisku.

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne powyżej 50-tego roku życia, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności – mieszkańcy Białegostoku, powiatu białostockiego i poszczególnych miejscowości w województwie podlaskim, beneficjenci z Olecka i powiatu oleckiego oraz Siedlec i powiatu siedleckiego. Osoby niepełnosprawne zainteresowane poprawieniem swojej kondycji fizycznej, psychicznej, zwiększeniem aktywności społecznej oraz które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Beneficjentem może być osoba niepełnosprawna zainteresowana uczestnictwem w zajęciach pływania, gimnastyki, masażu/fizjoterapii (woj. podlaskie), warsztatach z dietetykiem i psychologiem (nieposiadająca przeciwwskazań do uczestnictwa w którejkolwiek formie wsparcia).

Każda osoba składająca dokumenty aplikacyjne do Projektu, cierpiąca na epilepsję – musi koniecznie poinformować o tym fakcie organizatora w trakcie rekrutacji.

Projekt zakłada realizację następujących celi poprzez określone grupowe formy wsparcia:

I Nauka i doskonalenie pływania (woj.: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie)

1. Rozwijanie zainteresowań w kierunku pływania.
2. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
3. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

II Zajęcia gimnastyki (woj.: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie)

1. Przywracanie osobie niepełnosprawnej pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej.
2. Przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły i wytrzymałości mięśni.
3. Pobudzanie i poprawa czynności ośrodkowego układu nerwowego, reedukacja nerwowo mięśniowa.
4. Poprawa czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

III Masaż klasyczny (woj.: podlaskie)

1. Zmniejszenie napięcia w obrębie kręgosłupa i innych stawów.
2. Zmniejszenie dolegliwości fizycznych podczas samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.
3. Poprawa przemiany materii, próba uregulowania cyrkulacji krwi, co pozwali w efekcie na lepsze dotlenienie komórek organizmu.

IV Warsztaty z dietetykiem (woj.: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie)

1. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
2. Umiejętność tworzenia indywidualnego planu żywieniowego.
3. Praca nad motywacją.

V Warsztaty z psychologiem (woj.: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie)

1. Nauka sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia.
2. Aktywizacja społeczna Seniorów (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność).
3. Podniesienie samoświadomości seniorów na temat aktualnego etapu w ich życiu.

Zajęcia będą się odbywały na salach i basenie o wyznaczonych godzinach, pod okiem wykwalifikowanej kadry. Każda osoba uczestnicząca w Projekcie będzie objęta ubezpieczeniem NW.

Zapraszamy do kontaktu pod nr 85 652 37 39 lub startbialystok@gmail.com