Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

Główna » Aktualności » Rekrutacja do projektu „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON

Rekrutacja do projektu „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu

Białystok 27.03.2020r.

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, rozpoczyna rekrutację zdalną do niektórych zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To oznacza że wszelkie poniżej wymienione zajęcia będą realizowane, lecz rekrutacja i realizacja zajęć rozpocznie się w późniejszym terminie – wszystko podyktowane obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, prosimy o zrozumienie i śledzenie naszej strony internetowej. Będziemy informować na bieżąco.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 01.04.2020r. od godz. 8:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej – startbialystok@gmail.com lub bezpośredni kontakt z trenerami danych sekcji w Białymstoku.

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Nauka i doskonalenie pływania – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością realizowane na basenie DPS w Zaścinkach – rekrutacja rozpocznie się w późniejszym terminie
 • Lekka atletyka poziom wyczynowy – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja pływania wyczynowego – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja tenisa stołowego poziom wyczynowy – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja sportowa Boccia – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja strzelectwa sportowego – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja koszykówki na wózkach – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Narciarstwo biegowe – – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania), osoby niepełnosprawne w wieku 50+ – rekrutacja od 01.04.2020r.

Lista beneficjentów

Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja pływania
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Sekcja sportowa Boccia
 • Sekcja ogólnorozwojowa

Miłakowo i Szymanowo (woj. warmińsko-mazurskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja ogólnorozwojowa

Siedlce (woj. mazowieckie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania). osoby niepełnosprawne w wieku 50+

Kielce (woj. świętokrzyskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja jeździectwa konnego

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Kościerzyna (woj. pomorskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja pływania

Zduńska Wola (woj. łódzkie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.
 1. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej
  utworzonej przez Organizatorów.
 2. Formularze o przystąpienie do projektu, mogą być złożone w biurze Stowarzyszenia, osób prowadzących zajęcia, zostać przesłane pocztą lub przesłać dokumenty zeskanowane na adres startbialystok@gail.com
 3. Ostateczną listę beneficjentów, ogłasza komisja rekrutacyjna, złożona z członków organizacji, która w procesie zatwierdzania zgłoszeń, uwzględnia wszelkie dostępne informacje i zatwierdza uczestnictwo w projekcie z przyporządkowaniem do poszczególnych form wsparcia.
 4. W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż zakładana ilość beneficjentów ostatecznych, kolejne osoby zapisuje się do
  listy rezerwowej. Z listy rezerwowej prowadzony jest nabór uzupełniający. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły – w trakcie
  trwania projektu jest możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego i trafienia na listę rezerwową.
 5. W czasie prowadzenia rekrutacji, biuro będzie otwarte w godzinach 8-16 (dostępne dla osób niepełnosprawnych) – ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Rekrutację ilościową osób niepełnosprawnych do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób, rozdzieloną na poszczególne sekcje w poszczególnych miastach, decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje.
 6. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o
  nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu).
  Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze
  zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie przepisów RODO i Ustawy z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie,złożonego w konkursie nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Pozostale aktualnosci