Rozpoczyna się rekrutacja do projektu

Białystok 27.03.2020r.

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, rozpoczyna rekrutację zdalną do niektórych zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To oznacza że wszelkie poniżej wymienione zajęcia będą realizowane, lecz rekrutacja i realizacja zajęć rozpocznie się w późniejszym terminie – wszystko podyktowane obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, prosimy o zrozumienie i śledzenie naszej strony internetowej. Będziemy informować na bieżąco.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych (posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 01.04.2020r. od godz. 8:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej – startbialystok@gmail.com lub bezpośredni kontakt z trenerami danych sekcji w Białymstoku.

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Nauka i doskonalenie pływania – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością realizowane na basenie DPS w Zaścinkach – rekrutacja rozpocznie się w późniejszym terminie
 • Lekka atletyka poziom wyczynowy – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja pływania wyczynowego – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja tenisa stołowego poziom wyczynowy – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja sportowa Boccia – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja strzelectwa sportowego – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Sekcja koszykówki na wózkach – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Narciarstwo biegowe – – rekrutacja od 01.04.2020r.
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania), osoby niepełnosprawne w wieku 50+ – rekrutacja od 01.04.2020r.

Lista beneficjentów

Olecko (woj. warmińsko-mazurskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja pływania
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Sekcja sportowa Boccia
 • Sekcja ogólnorozwojowa

Miłakowo i Szymanowo (woj. warmińsko-mazurskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja ogólnorozwojowa

Siedlce (woj. mazowieckie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Zajęcia sportowe seniorów (gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania). osoby niepełnosprawne w wieku 50+

Kielce (woj. świętokrzyskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja jeździectwa konnego

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Kościerzyna (woj. pomorskie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja pływania

Zduńska Wola (woj. łódzkie) – rekrutacja w późniejszym terminie

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.
 1. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej
  utworzonej przez Organizatorów.
 2. Formularze o przystąpienie do projektu, mogą być złożone w biurze Stowarzyszenia, osób prowadzących zajęcia, zostać przesłane pocztą lub przesłać dokumenty zeskanowane na adres startbialystok@gail.com
 3. Ostateczną listę beneficjentów, ogłasza komisja rekrutacyjna, złożona z członków organizacji, która w procesie zatwierdzania zgłoszeń, uwzględnia wszelkie dostępne informacje i zatwierdza uczestnictwo w projekcie z przyporządkowaniem do poszczególnych form wsparcia.
 4. W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż zakładana ilość beneficjentów ostatecznych, kolejne osoby zapisuje się do
  listy rezerwowej. Z listy rezerwowej prowadzony jest nabór uzupełniający. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły – w trakcie
  trwania projektu jest możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego i trafienia na listę rezerwową.
 5. W czasie prowadzenia rekrutacji, biuro będzie otwarte w godzinach 8-16 (dostępne dla osób niepełnosprawnych) – ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Rekrutację ilościową osób niepełnosprawnych do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób, rozdzieloną na poszczególne sekcje w poszczególnych miastach, decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje.
 6. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o
  nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu).
  Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze
  zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie przepisów RODO i Ustawy z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie,złożonego w konkursie nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”