„Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim oraz Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START”.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 1 401 120,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 180 863,93 zł (84,28%)

Dotacja celowa: 220 256,07zł (15,72%)

Celem projektu jest dokonanie przeglądu i analizy zadań 50 losowo wybranych instytucji administracji publicznej rządowej i samorządowej w woj. podlaskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), opracowanie rekomendacji wdrożeniowych w obszarach wymagających zmiany oraz wykorzystanie ich do zmiany w zakresie realizowanych zadań w poszczególnych jednostkach administracji publicznej. Ma to na celu zwiększenie zdolności Państwa Instytucji do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.