HARMONOGRAM PLANOWANYCH IMPREZ SPORTOWYCH OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W 2023 roku

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START, w związku z realizacją zadania pn.: „Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” i Polski Związek Tenisa Stołowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.

Imprezy mają na celu:

1. Wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie i udział w imprezach sportowych.
2. Promocja integracji i pozytywnych postaw.
3. Propagowanie sportu osób niepełnosprawnych, aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych i rywalizacja sportowa.

Nasze imprezy planowane do realizacji w 2023 roku:

  1. Pływanie na START, 27.05.2023r., Pływalnia Sportowa, ul. Włókiennicza 4, Białystok. 
  2. Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, 02-04.06.2023r., teren sportowy ośrodka w Ogrodniczkach, ul. Białostocka 62, gm. Supraśl. Piątek-niedziela, przeprowadzenie wszystkich konkurencji indywidualnych i zespołowych wśród kobiet i mężczyzn.
  3. Basketball Cup 2023, 13-15.10.2023r., hala sportowa Technikum Mechanicznego, ul. Władysława Broniewskiego 14, 15-959 Białystok. Piątek: dostosowanie wózków sportowych do warunków turniejowych. Sobota: mecze w godz. 10:00-18:00. Niedziela: mecze w godz. 9:00, 13:00. Zakończenie turnieju ok godz. 13:30.
  4. Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, 01-03.12.2023r., Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok. Piątek: otwarcie zawodów i przeprowadzenie konkurencji (śr. w godz. 15:00-18:00). Sobota: konkurencje śr. w godz. 9:00-20:00. Niedziela: konkurencje śr. w godz. 8:00-13:00, wręczenie nagród, uroczyste zakończenie.
  5. Paraolimpijski Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym 2023, 27-29.10.2023r., Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Księdza Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok. Sobota: przyjazdy ekip, rozgrywanie konkurencji śr. w godz. 15:00-18:00. Niedziela: konkurencje od ok. godz. 9:00 do godz. 18:00. Poniedziałek: konkurencje od ok godz. 8:00, do ok godz. 14:00.

Ogólne zasady udziału w imprezach sportowych:

1. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

– miejsce zamieszkania beneficjenta;

– brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych zawodach zaplanowanych we wniosku;

– kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

2. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez zgłoszenia drużyn. Zgłoszenia zostaną rozesłane (w formie elektronicznej lub tradycyjnej) do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji, w tym do organizacji zajmujących się sportem ON, klubów prowadzących koszykówkę na wózkach, tenis stołowy, itp. W pierwszej kolejności do ekip, które uczestniczyły w poprzednich edycjach poszczególnych zawodów. Każdy zawodnik również może zgłosić swój udział indywidualnie.

3. Ogłoszenia o naborze:

– kontakt bezpośredni z potencjalnymi beneficjentami i/lub ich opiekunami;

– kontakt z placówkami/organizacjami zajmującymi się sportem ON;

– internet – ogłoszenia na stronie www.start.bialystok.pl i/lub innych stronach prowadzonych przez organizatorów w tym w mediach społecznościowych;

– plakaty – wywieszone w widocznych miejscach ogólnodostępnych, w tym na obiektach sportowych/edukacyjnych.

4. W procesie rekrutacji, Wnioskodawca przesyła specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy – zaproszenie do projektu poszczególnym jednostkom zajmującymi się ON, w tym do organizacji które zadeklarowały wzięcie udziału w poszczególnych zawodach. Organizacje odsyłają formularz zawierający dane organizacji, ilość osób wraz z poszczególnymi informacjami dot. zawodów (stosowne oświadczenia beneficjentów o przystąpieniu do projektu oraz orzeczenia o niepełnosprawności muszą zostać dostarczone przed rozpoczęciem zawodów), konkrecji, grup startowych itp.

5. W przypadku rezygnacji ON z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej utworzonej przez Organizatora.

6. W czasie prowadzenia rekrutacji, wszelkie pytania można kierować ustnie lub pisemnie. Biurem organizacyjnym będzie biuro Wnioskodawcy. Budynek, gdzie znajduje się biuro posiada odpowiednie podjazdy, są szerokie drzwi i korytarze. Wszelkie informacje będą umieszczane również na stronie internetowej: www.start.bialystok.pl.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu) oraz uczestnictwie w innych zajęciach które zakładają osiągnięcie tych samych efektów.

8. Rekrutację ilościową ON do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie RODO i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm).

Organizacja imprez sportowych osobom z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta Białystok, przy wsparciu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START i Polskiego Związku Tenisa Stołowego.