Rekrutacja do zajęć sportowych na sezon 2022-2023

Białystok 01.04.2022r.

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, rozpoczyna rekrutację do zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składanego w ramach konkursu nr 1/2021. prowadzenie sekcji wyczynowych w Białymstoku jest także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 01.04.2022r. od godz. 9:00 (zakłada się przeprowadzenie docelowej rekrutacji do 22.04.2022r.).

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

Formularz:

 • Lekka atletyka poziom wyczynowy
 • Sekcja pływania wyczynowego
 • Sekcja tenisa stołowego poziom wyczynowy
 • Sekcja strzelectwa sportowego
 • Sekcja koszykówki na wózkach
 • Narciarstwo biegowe
 • Zajęcia sportowe seniorów – gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania (warunkiem jest uczestnictwo w obu formach zajęć), osoby niepełnosprawne w wieku 50+

Uwaga: informacje o rekrutacji do zajęć Nauki i doskonalenia pływania znajduje się: www.start.bialystok/aktualnosci/rekrutacja-do-zajec-nauka-i-doskonalenie-plywania-w-bialymstoku-na-sezon-2022-2023

 

Woj. warmińsko-mazurskie

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej:

 • Sekcja pływania (Olecko)
 • Sekcja tenisa stołowego (Olecko)
 • Sekcja sportowa Boccia (Olecko)
 • Sekcja ogólnorozwojowa (Szymanowo, Ostróda)

 

Siedlce (woj. mazowieckie)

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Zajęcia sportowe seniorów – gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania (warunkiem jest uczestnictwo w obu formach zajęć), osoby niepełnosprawne w wieku 50+

 

Kielce (woj. świętokrzyskie)

Formularz:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja jeździectwa konnego

 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie)Zduńska Wola (woj. łódzkie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kościerzyna (woj. pomorskie)

Formularz:

 

Wypełniony formularz wraz w ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, należy dostarczyć do biura PSSON „START”, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, za pośrednictwem konsultantów realizowanych form wsparcia, lub wysłać skan/zdjęcie dobrej jakości na adres rekrutacja.start.podlaskie@gmail.com

 

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta ostatecznego w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Regulamin sekcje sportowe 2022

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie, złożonego w konkursie nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”. Sekcje sportowe są także dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta Białystok.