Rekrutacja do projektu na sezon 2021-2022

Informujemy że Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, rozpoczyna rekrutację do zajęć prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Rekrutacja (możliwość składania formularzy przystąpienia do projektu) zaczyna się od 19.04.2021r. od godz. 8:00 (zakłada się przeprowadzenie docelowej rekrutacji do 23.04.2021r.).

W ramach projektu można uczestniczyć w zajęciach:

Białystok (woj. podlaskie):

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Lekka atletyka poziom wyczynowy
 • Sekcja pływania wyczynowego
 • Sekcja tenisa stołowego poziom wyczynowy
 • Sekcja sportowa Boccia
 • Sekcja strzelectwa sportowego
 • Sekcja koszykówki na wózkach
 • Narciarstwo biegowe
 • Zajęcia sportowe seniorów – gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania (warunkiem jest uczestnictwo w obu formach zajęć), osoby niepełnosprawne w wieku 50+

 

Woj. warmińsko-mazurskie

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej:

 • Sekcja pływania (Olecko)
 • Sekcja tenisa stołowego (Olecko)
 • Sekcja sportowa Boccia (Olecko)
 • Sekcja ogólnorozwojowa (Olecko, Szymanowo, Ostróda)

 

Siedlce (woj. mazowieckie)

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja tenisa stołowego
 • Nauka i doskonalenie pływania
 • Zajęcia sportowe seniorów – gimnastyka, oraz zajęcia nauki i doskonalenia pływania (warunkiem jest uczestnictwo w obu formach zajęć), osoby niepełnosprawne w wieku 50+

 

Kielce (woj. świętokrzyskie)

Formularz w wersji edytowalnej:

 • Sekcja sportowa ogólnorozwojowa
 • Sekcja jeździectwa konnego

 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kościerzyna (woj. pomorskie)

Formularz w wersji edytowalnej:

Składając formularz zgłoszeniowy wyraża się akceptację regulaminu i deklaruje się udział własny/podopiecznego w charakterze beneficjenta w projekcie pn.: „Treningi sportowe osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.

W razie przystąpienia do projektu, należy przedłożyć: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), oświadczenie o akceptacji warunków uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wykorzystaniu/przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu, brak przeciwwskazań do uczestniczenia w/w zajęciach.

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie biorącym w nim udział w takim samym zakresie.
 2. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne – dzieci, młodzież i dorośli.
 3. Rekrutacja ma charakter otwarty, pod uwagę będą brane następujące kryteria (jednakowe we wszystkich województwach):
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • miejsce zamieszkania – region w którym zaplanowano realizację zajęć;
 • wiek – osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu ukończyły 3 lata;
 • brak przeciwwskazań do uczestniczenia w poszczególnych formach wsparcia;
 • kandydat musi spełniać łącznie wszystkie kryteria.
 1. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej utworzonej przez Organizatorów.
 2. Formularze o przystąpienie do projektu, mogą być złożone w biurze Stowarzyszenia, osób prowadzących zajęcia, zostać przesłane pocztą lub przesłać dokumenty zeskanowane na adres startbialystok@gail.com
 3. Ostateczną listę beneficjentów, ogłasza komisja rekrutacyjna, złożona z członków organizacji, która w procesie zatwierdzania zgłoszeń, uwzględnia wszelkie dostępne informacje i zatwierdza uczestnictwo w projekcie z przyporządkowaniem do poszczególnych form wsparcia.
 4. W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż zakładana ilość beneficjentów ostatecznych, kolejne osoby zapisuje się do listy rezerwowej. Z listy rezerwowej prowadzony jest nabór uzupełniający. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły – w trakcie trwania projektu jest możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego i trafienia na listę rezerwową.
 5. W czasie prowadzenia rekrutacji, biuro będzie otwarte w godzinach 8-16 (dostępne dla osób niepełnosprawnych) – ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Rekrutację ilościową osób niepełnosprawnych do projektu przeprowadza się zgodnie z zaplanowaną liczbą osób, rozdzieloną na poszczególne sekcje w poszczególnych miastach, decyduje kolejność zgłoszeń, predyspozycje, możliwości organizacyjne, wiedza dot. uczestniczenia w zajęciach w poprzednich edycjach zajęć itp.
 6. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury do projektu osób, w stosunku do których istnieją przesłanki o nierzetelnym uczestnictwie w zajęciach (co może negatywnie rzutować na realizację projektu).
  Gromadzenie i przetwarzanie danych uczestników projektu w celach związanych z realizacją zadań zleconych przez PFRON wraz ze zgodą na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie jego trwania i/lub po jego zakończeniu na podstawie przepisów RODO i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – w szczególności art. 6, 7, 13, 30, 32, 35 i rozdział III (RODO).

„Treningi sportowe osób niepełnosprawnych” – projekt realizowany w terminie 01.04.2021r.-30.03.2022r., dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych, na podstawie wniosku o dofinansowanie, złożonego w konkursie nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”. Projekt jest dofinansowany również ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Urzędu Miasta Białegostoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.