Białystok 23.10.2018r.

informacja o zamiarze zawarcia umowy

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku, popo negocjacjach z dnia 22.10.2018r., informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ustawy pzp:

 1. Zamawiający: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok;
 2. Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych i wykonawczych  autobusu 19/1- miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym wyposażonego w: windę do transportu wózków inwalidzkich, pasów do mocowania wózków do szyn podłogowych, pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia: 292.986zł brutto;
 4. Wykonawca któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Truck Export-Import Wynajem Sp. z o.o., ul. Żurawia 43 lok. 201, NIP 701-04-71-779, KRS 0000546749;
 5. Podstawą prawną do udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z póź. zm.). Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 6. Planowany termin realizacji zamówienia: do 10.12.2018r. Czas trwania umowy: od 7.11.2018r. do 10.12.2018r.
 7. Informacja o zamiarze podpisania umowy nie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego, została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 8. Planowane zawarcie umowy na dzień 7.11.2018r.

Białystok 3.10.2018r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500237869-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.

Konkurs unieważniony, do wyznaczonego terminu, nie wpłynęła żadna ważna oferta.


Białystok 01.10.2018r.

Ogłoszenie o zmianie treści formularza ofertowego

 

W załączniku nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy dodano punkt 4a o treści:

„Czas zaopatrzenia w części zamienne w okresie gwarancji: …………… dni”.

Uzasadnienie: formularz ofertowy wymagał uzupełnienia o treść określoną w punkcie 4a z uwagi na konieczność ujednolicenia formularzy z SIWZ.

Zamawiający dokonał zmian w formularzu ofertowym, ujednolicając zapisy w nim zawarte oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odwiedź na pytanie:

Ponadto w rozdziale III punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 24 miesiące gwarancji jakości na cały pojazd w tym części mechaniczne, powłoki lakiernicze, wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych (w szczególności windę do transportu osób na wózkach inwalidzkich) z wyłączeniem gwarancji jakości na perforację części nadwozia i trwałości konstrukcji nośnej pojazdu. A zatem, gwarancja obejmuje cały pojazd, zaś wymienione pozycje stanowią jedynie pomocnicze wyszczególnienie przedmiotu objętego gwarancją. Natomiast minimalny okres gwarancji jakości na perforację części nadwozia i trwałości konstrukcji nośnej pojazdu wynosi 60 miesięcy. W przypadku nie spełnienia warunków, oferta zostanie odrzucona.

Zal nr 2 formularz ofertowy – po 2 zmianie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Białystok 27.09.2018r.

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, ogłasza o zmianie ogłoszenia otwartego przetargu nieograniczonego „Likwidacja barier transportowych – zakup 20 miejscowego (19/1) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach”, ogłoszonego w BZP pod Numer: 613941-N-2018 z dnia 19/09/2018.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP: Ogłoszenie nr 500233329-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.

Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do 03.10.2018r. do godz. 14:30.

Dokumenty:

ogłoszenie o zmianie

SIWZ po zmianie

Zal nr 2 formularz ofertowy – zmiana

Zal-nr-4-oświadczenie-wstępne-zmiana

Zal-nr-6-Projekt-umowy -zmianaOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

Białystok 19.09.2018r.

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, zaprasza do otwartego przetargu nieograniczonego.

1.    Nazwa zadania:
„Likwidacja barier transportowych – zakup 20 miejscowego (19/1) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach”

2.    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

·         34.12.10.00-1 – Autobusy i autokary

3.    Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowego autobusu 19/1 miejscowego przystosowanego do przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym wyposażonego w windę do transportu wózków inwalidzkich, pasów do mocowania wózków do szyn podłogowych i pasów bezpieczeństwa dla osób na wózkach. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych:
w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i  projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

4.    Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SIWZ wraz z załącznikami).

5.    Autobus, będący przedmiotem zamówienia, musi być fabrycznie nowy (ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego) spełniający wymagania w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, jest wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ.

6.    Autobus, będący przedmiotem zamówienia musi być zgodny z co najmniej normą emisji spalin Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.

7.    Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne do siedziby Zamawiającego.

8.    Odbiór autobusu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu.

9.    Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 24 miesiące gwarancji jakości na cały pojazd w tym części mechaniczne, powłoki lakiernicze, wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych (w szczególności windę do transportu osób na wózkach inwalidzkich) z wyłączeniem gwarancji jakości na perforację części nadwozia i trwałości konstrukcji nośnej pojazdu. Minimalny okres gwarancji jakości na perforację części nadwozia i trwałości konstrukcji nośnej pojazdu wynosi 60 miesięcy.

11. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru autobusu bez zastrzeżeń.

12. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

13. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

15. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.

16. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

17. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw autobusu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.

18. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym dokumencie z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Dokumenty:

 1. SIWZ skan
 2. Zal nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Zal nr 2 formularz ofertowy
 4. Zal nr 3 oświadczenie wstępne
 5. Zal nr 4 – oświadczenie wstępne
 6. Zal nr 5 wykaz dostaw
 7. Zal nr 6 Projekt umowy

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cbadcee7-d588-467b-b8af-a3d183fd1d7b


Odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 1

Proszę o ujednolicenie zapisów dot. gwarancji:

W treści SIWZ jest:

– okres gwarancji na cały autobus;

– okres gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu;

– czas zaopatrzenia w części zamienne w okresie gwarancji.

W treści formularza oferty jest.:

– okres gwarancji jakości na cały pojazd;

– okres gwarancji jakości na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu.

W projekcie umowy jest:

Wykonawca udziela na cały pojazd będący przedmiotem dostawy ………… miesięcy gwarancji jakości, w tym na:

 1. a) części mechaniczne bez limitu przebiegu umowy …………….. miesiące; (ZAPIS PRAWIDŁOWY)
 2. b) perforację korozyjną nadwozia …………………… lat; (ZAPIS PRAWIDŁOWY)
 3. c) na powłoki lakiernicze …………………… miesięcy; (ZAPIS PRAWIDŁOWY)
 4. d) wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych (w szczególności windę do transportu osób na wózkach inwalidzkich) …. miesięcy. (NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ RAZEM TYCH GWARANCJI)

Proponujemy jednolity (prawidłowy) zapis w SIWZ, formularzu oferty i projekcie umowy:

„Wykonawca udziela gwarancji na:

 1. a) podzespoły mechaniczne i elektroniczne: ………. m-cy
 2. b) perforację korozyjną elementów nadwozia: …… m-cy
 3. c) powłokę lakierniczą: …….. m-cy
 4. d) zabudowę autobusową: …….. m-cy”

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi na skierowane zapytania z dnia 22 września 2018 r., wyjaśniamy, że Zamawiający opublikuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach, a także opublikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie zamówienia, w którym zostaną m.in. ujednolicone zapisy dot. gwarancji. Informacja o opublikowaniu w/w ogłoszenia wraz z ogłoszeniem o zmianie terminu do składania ofert zostanie Państwu przesłana.

Pytanie nr 2

Proszę o wykreślenie punktu 4 z formularza oferty: „Doświadczenie: realizacja zamówień dostawy przystosowanych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych. Należy wskazać rodzaj przedmiotu zamówienia, datę dostawy, miejsca wykonania oraz danych podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.”

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający żąda ww.  dokumentu wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odnosząc się do punktu 2 nadmienić należy, że Zamawiający w rozdziale V SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z którymi, aby warunek posiadania wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych był spełniony Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, z należytą starannością co najmniej dwie dostawy min. jednego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest złożenie oświadczenia wstępnego wraz z informacją o przedmiocie wykonanego zamówienia, dacie zakończenia oraz podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ). Niewątpliwie, działanie takie jest uzasadnione rzeczywistymi i uprawnionymi wymaganiami Zamawiającego oraz koniecznością ustalenia, czy dany podmiot jest zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami. Natomiast powołany w zapytaniu art. 26 ust. 2 ustawy pzp stanowi o możliwości wezwania wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów, ale po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, co stanowić ma potwierdzenie aktualności złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów. Jednak warto zwrócić uwagę na art. 26 ust. 2f ustawy pzp, zgodnie z którym „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.”

Przypomnieć należy, że celem postępowania o udzielenie zamówienia jest wybranie najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 3

Proszę o zmianę kryterium: „Termin wykonania zamówienia”. Zamawiający żąda wskazania konkretnego terminu dostawy autobusu.

Uważamy, że nie jest to właściwy zapis (…). Proponujemy zapis:

Termin wykonania zamówienia: ilość dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2018r.

Wykonawca, który zaoferuje najmniejszą ilość dni otrzymuje 10 pkt, pozostali proporcjonalnie mniej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie jest możliwa zmiana kryterium ocen, w tym kryterium „Termin wykonania zamówienia”, bowiem prowadziło by to do unieważnienia postępowania na skutek nierównego traktowania potencjalnych wykonawców i ograniczenia uczciwej konkurencji.

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania, przez cały czas trwania procedury powinny być interpretowane przez zamawiającego w jednakowy sposób.

Zamawiający dysponuje nie tylko swobodą określenia kryteriów oceny ofert, lecz również swobodą określenia ich wagi (znaczenia), pod warunkiem że wagi przypisane poszczególnym kryteriom służą identyfikacji (wyborowi) oferty najkorzystniejszej w świetle przyjętych kryteriów. Przyjęcie kryterium „termin wykonania zamówienia” oraz warunki wynikające z SIWZ precyzyjnie i jednoznacznie określają najpóźniejszy termin wykonania umowy, który – na skutek jego przekroczenia obarczony jest sankcjami. Znajdują się tam również jasno określone terminy publikacji wyboru najkorzystniejszej oferty, przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czy też terminu, w którym wymagane jest zawarcie umowy. Działania te mają na celu możliwe usprawnienie postępowania i wyeliminowanie ewentualnych przewlekłości. W związku z tym wykluczona jest sytuacja, w której termin zawarcia umowy pokrywałby się lub był bardzo bliski ostatecznemu terminowi wykonania przedmiotu zamówienia, co powodowałoby niemożność wykonania zamówienia. Ponadto, Zamawiający jest związany umową o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, objętego niniejszym zamówieniem, zgodnie z którą zakończenie projektu i wszelkie rozliczenia nastąpią z końcem 2018 r. i brak jest możliwości jego przedłużenia. Z tych względów uzasadnionym było zastosowanie sztywnego terminu i premiowanie ofert z zadeklarowanym krótszym terminem realizacji zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy w celu zapewnienia dostawy pojazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami Zamawiający dokona zmiany SIWZ żądając na etapie składania ofert okazania wyciągu z homologacji – regulamin 107, w którym to zawarte są warianty pojazdu wraz z ilością miejsc siedzących i stanowisk osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku? Wedle naszej wiedzy, na terenie RP nie ma firmy która może zaoferować auto o wymaganych parametrach w myśl wymagań Zmawiającego, czyli pojazd z czteroma stanowiskami wózków inwalidzkich ujętymi w homologacji cało pojazdowej. Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający w celu zapewnienia dostawy pojazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami nie wymaga okazania wyciągu z homologacji – tzw. regulamin 107 (Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej) na etapie składania ofert. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o spełnianiu wymagań i braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikami do SIWZ. Weryfikacja spełniania wymagań, w tym wymagań technicznych oraz posiadania niezbędnych homologacji potwierdzonych dokumentami zostanie dokonana na etapie odbioru zamówienia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby pojazd spełniał wymogi bezpieczeństwa które zapisane są w wydanej przez producenta drugiego etapu homologacji całopojazdowej oraz reg. 107 wydanej przez odpowiednie Ministerstwo? Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wymaga, aby pojazd spełniał wymogi określone w warunkach SIWZ i załącznikach, a w szczególności przepisach prawa, a w tym zawarte w regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie pojazd powinien również spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz wymagania techniczne wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących homologacji. Homologacja wielopoziomowa wymagana jest na etapie odbioru przedmiotu zamówienia, nie na etapie produkcji lub dostosowywania pojazdu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy na etapie oferty potwierdzenia możliwości zastosowania 10 miejsc stojących poprzez dołączenie homologacji i rys. technicznych zawartych w homologacji, wyraźnie wskazujących na możliwość stosowania rozwiązań zgodnych z wymaganiami Zmawiającego? Powyższe zapewnia Zamawiającemu otrzymanie pojazdu zgodnego z przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga potwierdzenia możliwości zastosowania 10 miejsc stojących poprzez dołączenie homologacji i rysunków technicznych zawartych w homologacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu o parametrach określonych w SIWZ i załącznikach oraz spełniającego wymagania określone w przepisach prawa, dopuszczające pojazd do ruchu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu fabrycznie nowego z kompletem dokumentów do pierwszej rejestracji pojazdu?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu fabrycznie nowego z kompletem dokumentów umożliwiających pierwszą rejestrację pojazdu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści pojazd przystosowany do przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 19/1 miejscowego przystosowanego do przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym wyposażonego w windę do transportu wózków inwalidzkich, pasów do mocowania wózków do szyn podłogowych i pasów bezpieczeństwa dla osób na wózkach. Aby spełnić wymagania określone przez Zamawiającego należy dostarczyć autobus przystosowany do przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Pytanie nr 9

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ wymaga złożenia (…) oświadczenia: „2. Oświadczam, że spełniamy kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 – z ustawy wynika, że trzeba to ująć w oświadczeniu, ale te przepisy nie dotyczą przetargu nieograniczonego.”

Zamawiający ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast wymaga spełnienia warunków selekcji, które dotyczą przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego. Zamawiający powinien wiedzieć, że przetarg nieograniczony nie jest postępowaniem wieloetapowym.

Proszę zatem wskazać przepis ustawy Pzp, który nakazuje złożenie powyższego oświadczenia w przetargu nieograniczonym.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Wyjaśniamy, że Zamawiający opublikuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach, a także opublikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie zamówienia, w którym zostaną m.in. ujednolicone zapisy dot. gwarancji. Informacja o opublikowaniu w/w ogłoszenia wraz z ogłoszeniem o zmianie terminu do składania ofert zostanie Państwu przesłana.