Start Bialystok PSSON

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

85 652 37 39

„Ćwiczę, myślę, rozwijam się” i „Jestem aktywny” – projekty dofinansowane z PFRON

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON PN.: „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, ROZWIJAM SIĘ” – od 03.04.2018r.

Rekrutacja od 03.04.2018r., Projekt trwa w terminie 03.04.2018-31.03.2019r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji w zakresie wspomagania rozwoju
ukierunkowanego na:
-pomocy ON w wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje
-przygotowaniu osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną do korzystania z edukacji i pełnienia ról społecznych
-pomocy w stopniowym osiąganiu coraz większej samodzielności

Regulamin rekrutacji: 01_Regulamin rekrutacji rehabilitacja 2018

Formularz zgłoszeniowy (należy wypełnić danymi osoby niepełnosprawnej, która ma uczęszczać na zajęcia): 00_Formularz zgłoszeniowy rehabilitacja 2018

Projekt będzie realizowany w 4 województwach – osoby zaangażowane w rekrutację w poszczególnych miastach:

 • woj. podlaskie (Białystok) – Mariusz Rodzik
 • woj. mazowieckie (Siedlce) – Waldemar Wieloch
 • woj. świętokrzyskie (Kielce) – Monika Dziedzic
 • woj. warmińsko-mazurskie – (Miłakowo) – Waldemar Przybysz

Listy osób przyjętych do projektu znajdują się w biurze START Białystok.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem.


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON PN.: „ĆWICZĘ, MYŚLĘ, ROZWIJAM SIĘ” – do 31.03.2018r.

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na:

 • pomocy osobom niepełnosprawnym w wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje
 • przygotowaniu osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną do korzystania z edukacji i pełnienia ról społecznych
 • pomocy w stopniowym osiąganiu coraz większej samodzielności

Projekt realizowany na terenie 3 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pływania (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Kinezyterapia (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Masaż (dostępne w woj.: podlaskim)
 • Integrację sensoryczną (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Terapię EEG Biofeedback (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Terapię taktylną (dostępne w woj.: podlaskim)
 • Zajęcia usprawniające kompetencje społeczne (dostępne w woj.: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Nordic walking (dostępne w woj.: warmińsko-mazurskim, mazowieckim)
 • Zajęcia na rowerach (dostępne w woj.: warmińsko-mazurskim)

Uczestnik (beneficjent) Projektu – osoba niepełnosprawna w wieki od 3 do lat 30, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną,
porażeniem mózgowym, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Oferowane formy wsparcia dla w/w grup niwelują, powstałe w wyniku zaburzeń rozwojowych i zaburzeń przetwarzania sensorycznego, dysfunkcje – umożliwiając prawidłowy rozwój.

Zajęcia są darmowe, możliwość przystąpienia do Projektu będą miały osoby w wieku od 3 do 30 lat posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności – rodzaj i stopień niepełnosprawności bez znaczenia (w zależności od formy wsparcia).

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutację prowadzi organizator: Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w okresie od 1 do 15 kwietnia 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu rekrutacji, jeżeli w wyznaczonym terminie nie uda się przeprowadzić naboru. W czasie prowadzenia rekrutacji Biuro Projektu będzie czynne codziennie w godz. 8:00–16:00.
 2. Rekrutację do Projektu przeprowadza się odrębnie w każdym województwie (podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim). Jeżeli do udziału w Projekcie zgłosi się więcej niż planowana liczba kandydatów o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń (osoby nie zakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej).
 3. W przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w projekcie jego/jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej utworzonej przez organizatora PSSON „START”.
 4. Ogłoszenia o wynikach naboru zostaną przekazane poprzez: kontakt bezpośredni/telefoniczny z potencjalnymi beneficjentami/rodzicami/opiekunami.
 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji, opiekun prawny wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie PSSON „START” i na stronie internetowej (patrz poniżej). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty. Zgłoszenie rejestrowane jest w momencie wpływu prawidłowo wypełnionego formularza w wersji papierowej do Organizatora.
 6. Zakwalifikowani kandydaci mogą przystąpić do Projektu po osobistym podpisaniu, lub przez opiekuna prawnego: deklaracji członkowskiej, oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dokumenty dostępne w biurze PSSON „START” i koordynatorów miejscowych).

Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą weryfikowane pod względem stopnia niepełnosprawności, tak aby liczba niepełnosprawności ze stopniem lekkim nie przekroczyła limitu 10% ogółu beneficjentów projektu (nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe).

Kontakt:

Białystok (woj. podlaskie) – biuro 85 652 37 39

Siedlce (woj. mazowieckie) –Waldemar Wieloch

Miłakowo (woj. warmińsko-mazurskie) – Waldemar Przybysz

Formularz zgłoszeniowy wypełnia pełnoletnia osoba niepełnosprawna/rodzic/opiekun prawny, danymi osoby przystępującej do Projektu.

pfron-logo-1427193291


Zakończono rekrutację Listy beneficjentów w Projekcie „Ćwiczę, myślę, rozwijam się”


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON PN.: „Jestem aktywny”

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.02.2017r., zakończenie 31.03.2019r. (bez okresów wakacyjnych lipiec-sierpień).

Projekt zakłada zaangażowanie osób niepełnosprawnych powyżej 50-tego roku życia, czyli grupy najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych, kształtowanie pozytywnego podejścia do rozwiązywania problemów życia codziennego wraz z kształtowaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Projekt realizowany na terenie 3 województw: podlaskiego (Białystok), warmińsko-mazurskiego (Olecko) i mazowieckiego (Siedlce). 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

 • Zajęcia nauki i doskonalenia pływania które mają na celu: Rozwijanie zainteresowań w kierunku pływania; Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną; Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości; Nauka styli pływackich – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 2 razy w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Masaż klasyczny (dostępne w woj. podlaskim), ma na celu: Zmniejszenie napięcia w obrębie kręgosłupa i innych stawów; Zmniejszenie dolegliwości fizycznych podczas samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego; Poprawa przemiany materii, próba uregulowania cyrkulacji krwi, co pozwali w efekcie na lepsze dotlenienie komórek organizmu –  10 zabiegów w ciągu 10 miesięcy.
 • Zajęcia gimnastyki które mają na celu: Przywracanie osobie niepełnosprawnej pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej; Przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach oraz siły i wytrzymałości mięśni; Pobudzanie i poprawa czynności ośrodkowego układu nerwowego, reedukacja nerwowo-mięśniowa; Poprawa czynności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 2 razy w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Warsztaty z psychologiem mają na celu: Nauka sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia; Aktywizacja społeczna Seniorów (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność); Podniesienie samoświadomości seniorów na temat aktualnego etapu w ich życiu – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 1 raz w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.
 • Warsztaty z dietetykiem które mają na celu: Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; Umiejętność tworzenia indywidualnego planu żywieniowego; Praca nad motywacją – beneficjent bierze udział w zajęciach śr. 1 raz w miesiącu (po 2 godz.) przez 10 miesięcy.

Uczestnik (beneficjent) Projektu – osoba niepełnosprawna w wieku od 50 roku życia, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W grupie docelowej mogą znaleźć się osoby z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, a także z innymi niepełnosprawnościami, w tym ze sprzężeniami. Zajęcia są darmowe, realizowane na rzecz członków PSSON „START”.

Rekrutację prowadzi organizator – PSSON „START” od 3.04.2017r (rekrutacja prowadzona w sposób ciągły, w razie zapełnienia wszystkich miejsc, wchodzi następna osoba z listy rezerwowej). Podczas rekrutacji osoby niepełnosprawne będą weryfikowane pod względem stopnia niepełnosprawności, tak aby liczba niepełnosprawności ze stopniem lekkim nie przekroczyła limitu 10% ogółu beneficjentów projektu (nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe).

Planowany harmonogram: zajęcia gimnastyki, pływania, oraz warsztaty z dietetykiem i psychologiem, trwają przez 10 miesięcy z wyłączeniem lipca i sierpnia do 31.03.2019r.

Regulamin uczestnictwa:

 1. Beneficjent projektu jest świadomy celu realizacji poszczególnych form wsparcia.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego do projektu, nie jest równoznaczne z przystąpieniem do projektu.
 3. Każdy beneficjent oświadcza że nie jest równocześnie objęty wsparciem w ramach innych projektów dofinansowanych przez PFRON, których cele zakładają osiągnięcie takich samych efektów – w razie zatajenia takiego faktu, odpowiedzialność prawna i finansowa ciąży na Beneficjencie.
 4. Beneficjent projektu jednocześnie oświadcza że nie posiada przeciwwskazań do udziału w którejkolwiek formie wsparcia za co bierze pełną odpowiedzialność.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do uczestniczenia we wszystkich zajęciach w przewidzianym wymiarze i ustalonych godzinach. W razie choroby lub zdarzeń losowych, dopuszcza się możliwość odrobienia opuszczonych zajęć w późniejszym terminie.
 6. Beneficjent jest zobligowany do bezzwłocznego poinformowania organizatora lub instruktora prowadzącego zajęcia w razie wypadku losowego – skutkującego nieobecnością na zajęciach. W razie nie poinformowania organizatora/instruktora bez zbędnej zwłoki o zaprzestaniu z korzystania z zajęć/odstąpienia od Projektu, Organizatorowi przysługuje prawo do nałożenia umownej płatności finansowej (obliczonej na podstawie równowartości organizacji opuszczonych zajęć). W razie powtarzającej się nieobecności, która może skutkować  niedopełnieniem zobowiązań wobec PFRON, Organizator ma prawo do odstąpienia od porozumienia z beneficjentem o uczestnictwie w projekcie.
 7. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do celów monitoringu i ewaluacji projektu.
 8. Beneficjent bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie dane przedstawione Organizatorowi w związku ze zgłoszeniem się do udziału w Projekcie.  W przypadku podania nieprawdziwych danych (w tym o stanie zdrowia), bierze on pełną odpowiedzialność prawną.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc i terminów odbywania się zajęć (w takim przypadku Organizator/instruktorzy prowadzący zajęcia poinformują beneficjentów o zmianach).
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do doprecyzowania poszczególnych punktów niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

00_Formularz zgłoszeniowy projektu Jestem aktywny